Home Internet Công Ty Đa QuốC Gia TiếNg Anh Là Gì

Công Ty Đa QuốC Gia TiếNg Anh Là Gì

Bogotá is responsible for 56% of the tourism that arrives to Colombia and is home 1, 423 multinational companies.

Bạn đang xem: Công Ty Đa QuốC Gia TiếNg Anh Là Gì

GDP is significantly greater than GNP (national income) due to the large number of multinational firms based in Ireland.
Sau khi tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu, cô nhanh chóng theo đuổi sự nghiệp tại một công ty đa quốc gia.
After graduating from a top university, she was on the fast track to a professional career at a multinational company.
Các công ty đa quốc gia như Dole, Sumifru/Sumitomo và Del Monte cũng có các trụ sở khu vực của họ tại thành phố Davao.
Multinational companies like Dole, Sumifru/Sumitomo and Del Monte have their regional headquarters here also.
Sau năm 1920, đảo phát triển mạnh về kỹ nghệ, nhất là từ sau năm 1945 khi công ty Danfoss phát triển thành công ty đa quốc gia.
After 1920 Als has been marked by growing industry, especially after 1945 when Danfoss grew into an international corporation.
EY (trước đây là Ernst & Young) là công ty đa quốc gia cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp có trụ sở chính tại Luân Đôn, Vương Quốc Anh.
Ernst & Young (doing business as EY) is a multinational professional services firm headquartered in London, England, United Kingdom.
Dịch vụ tài chính của các công ty đa quốc gia đặt tại Trung tâm Dịch vụ Tài chính Ireland cũng đóng góp cho xuất khẩu của Ireland.
Financial services provided by multinational corporations based at the Irish Financial Services Centre also contribute to Irish exports.

Xem thêm: Đọc Satori Âm Dương Sư

Nhiều công ty Israel đã được mua lại bởi các công ty đa quốc gia bởi vì lực lượng nhân sự chất lượng cao và đáng tin cậy.
Numerous Israeli companies have been acquired by global corporations for their reliable and quality corporate personnel.
Đây là một trong các địa điểm miền Trung Đông thường được các công ty đa quốc gia lựa chọn để đặt chi nhánh, cùng với Doha và Dubai.
The city is among the most popular locations in the Arab world for multinational corporations to set up their regional offices, alongside Doha and only behind Dubai.
Matthew Perry trong vai Chandler Bing, một nhân viên trong ngành khoa học thống kê và cấu trúc tái dữ liệu trong một hãng công ty đa quốc gia.
Matthew Perry as Chandler Bing: An executive in statistical analysis and data reconfiguration for a large, multinational corporation.
Quy định này áp dụng cho các công ty độc lập sản xuất hoặc nhập khẩu chỉ một sản phẩm cũng như cho các công ty đa quốc gia lớn.
This regulation applies to single-person companies making or importing just one product as well as to large multinationals.
Tình trạng thuế tiên phong đã được cấp cho các công ty đa quốc gia tìm cách thành lập các nhà máy và nhà máy lắp ráp tại Bayan Lepas.
Pioneer tax status was granted to multinational firms seeking to establish factories and assembly plants in Bayan Lepas.
Bristlecone là một công ty đa quốc gia về tích hợp và tư vấn chuỗi cung ứng, được thành lập năm 1998, với trụ sở chính đặt tại San Jose, California.

Xem thêm: Dọa “Hỏi Thăm” Bộ Ngoại Giao: Tướng Lê Mã Lương Là Ai, Lê Mã Lương

Bristlecone is a supply chain consulting and system Integration multinational company, founded in 1998, with its headquarters situated at San Jose, California.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Chia Sẻ

Rate this post