Home Internet GiảI Chi TiếT Đề Thi ĐạI HọC Môn Hóa KhốI B Năm...

GiảI Chi TiếT Đề Thi ĐạI HọC Môn Hóa KhốI B Năm 2014

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi Đại học môn Hóa học khối B năm 2014 (Mã đề 739) sau đây đưa ra cách giải các câu hỏi có trong đề thi Đại học môn Hóa học khối B năm 2014 (Mã đề 739) một cách rõ ràng, chi tiết và dễ hiểu, sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức về môn hóa và rèn luyện cho bạn sự nhanh nhẹn, nhạy bén trong việc giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa.

Bạn đang xem: GiảI Chi TiếT Đề Thi ĐạI HọC Môn Hóa KhốI B Năm 2014

*

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi : HÓA, khối B – Mã đề : 739ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35, 5;K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.Câu 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau: R + 2HCl(loãng) to RCl2 + H2 o 2R + 3Cl2 t 2RCl3 R(OH)3 + NaOH(loãng) → NaRO2 + 2H2O Kim loại R là A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe. t0Cr+2HCl CrCl2+H2 t02Cr+3Cl2 2CrCl3Cr(OH)3+NaOH NaCrO2+2H2OCâu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3, 36 lít khí CO 2 (đktc) vào dung dịch chứa 0, 15 mol NaOH và 0, 1 molBa(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 14, 775. B. 9, 850. C. 29, 550. D. 19, 700.Số mol OH :số mol CO2=0, 35:0, 15=2, 73>2=>số mol CO3 =0, 15>số mol Ba2+=0, 1 – 2–=>m=0, 1× 197=19, 7Câu 3 : Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO 4 là 2 thì hệ số củaSO2 là A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.5SO2+2KMnO4+2H2OàK2SO4+2MnSO4+2H2SO4Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? o A. Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2. B. 2Al + Fe2O3 t Al2O3 + 2Fe. o C. 4Cr + 3O2 t 2Cr2O3. D. 2Fe + 3H2SO4(loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2.Fe+H2SO4 loãngàFeSO4+H2Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0, 12 mol Al và 0,04 mol Fe 2O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắnX. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0, 15 mol khí H 2 và m gam muối. Giá trịcủa m là A. 34, 10. B. 32, 58. C. 31, 97. D. 33, 39. m = 0, 12 27 + 0, 04 (3 56 + 4 2 35, 5) + 0, 15 2 35, 5 = 31, 97Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0, 2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và m ột anken, thu đ ược 0, 35 molCO2 và 0, 4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 75%.Gọi x là phần trăm anken trong hỗn hợp0, 2 � − x) = 0, 4 − 0, 35 � x = 0, 75 (1Câu 7: Chất X có công thức phân tử C 6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H 2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Yphản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu đượchai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Chất T không có đồng phân hình học. B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol 1 : 3. C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2. D. Chất Z làm mất màu nước brom.Độ bất bảo hoà=3Z : CH3OHX : CH3OOC-C(=CH2)-COOCH3T: HOOC-C(=CH2)-COOH (=>không có đồng phân hình học)Y : NaOOC-C(=CH2)-COONaCâu 8: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí tr ơ, hi ệu su ất ph ản ứngbằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng x ảy rahoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng A. 2 : 1. B. 1 : 1. C. 3 : 1. D. 3 : 2. nH 2 34 − 10 3 a − 0, 5b 3 a 2 = = > 1 => = => =nH 2 S 10 − 2 1 0, 5b 1 b 1Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0, 1 mol một ancol đơn chức trong 0, 7 mol O 2 (dư), thu được tổng sốmol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là A. 8, 6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7, 4 gam.CxHyO+(x+y/4-0, 5)O2àxCO2+(y/2)H2OSố mol hỗn hợp sau phản ứng0, 1x+0,05y+0, 7-0, 1x-0,025y+0,05=1=>y=10Vì y≤2x+2 và 0, 1× (x+y/4-0, 5)4≤xx=4m=0, 1× 74=7, 4Câu 10: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C 8H8O2 và chứa vòng benzene trong phân tử.Cho 6, 8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung d ịch NaOH d ư, đun nóng, l ượng NaOHphản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4, 7 gam ba mu ối. Kh ối l ượng mu ối c ủaaxit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là A. 0, 82 gam. B. 0, 68 gam. C. 2, 72 gam. D. 3, 40 gam.Số mol hỗn hợp =6, 8:136=0,05CH3COOC6H5 0,01 molHCOOCH2C6H5 0,04 molm=0,01×82=0, 82Dư số liệu 4, 7 gam chỉ cần 3 muối là đủ. (vì số mol NaOH>số mol hỗn hợp)Câu 11: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO 3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đ ược dungdịch gồm các chất tan: A. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)2, AgNO3. C. Fe(NO3)3, AgNO3. D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.Fe+3AgNO3àFe(NO3)3+3AgCâu 12: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong th ực t ế, ng ười ta s ửdụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây? A. Ozon trơ về mặt hóa học. B. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng. C. Ozon là chất có tính oxi hóa mạnh. D. Ozon không tác dụng được với nước.Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dung để sản xuất cao su buna? A. 2-metylbuta-1, 3-đien. B. Penta-1, 3-đien. C. But-2-en. D. Buta-1, 3-đien.nCH2=CH-CH=CH2 Na (-CH2-CH=CH-CH2-)nCâu 14: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng đượcvới Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.C6H5CH(OH)-CH3; C6H5-CH2CH2OHC6H4(CH3)(CH2OH) (o-, m-, p-)Câu 15: Dung dịch X gồm 0, 1 mol K+; 0, 2 mol Mg2+; 0, 1 mol Na+; 0, 2 mol Cl- và a mol Y2-. Côcạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là 2− 2− 2− 2− A. SO 4 và 56, 5. B. CO3 và 30, 1. C. SO 4 và 37, 3. D. CO3 và 42, 1.Loại B và D vì Mg2+ phản ứng với CO32–a=0, 1×39+0, 2×24+0, 1×23+0, 2×35, 5+ (0, 1+0, 2×2+0, 1-0, 2):2×96=37, 3Câu 16: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axitđa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25, 6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thuđược 0, 2 mol khí. Mặt khác 25, 6 gam X tác dụng với dung dịch HCl d ư, thu đ ược m gam ch ấthữu cơ. Giá trị của m là A. 20, 15. B. 31, 30. C. 23, 80. D. 16, 95.Y : (COONH4)2 và Z : Gly-Gly 25, 6 − 0, 2 : 2 1240, 2 : 2 90 + 2 111, 5 = 31, 3 132Câu 17: Trường hợp nào sau đây không tạo ra CH3CHO? A. Oxi hóa CH3COOH. B. Oxi hóa không hoàn toàn C2H5OH bằng CuO đun nóng. C. Cho CH CH cộng H2O (t0, xúc tác HgSO4, H2SO4). D. Thủy phân CH3COOCH=CH2 bằng dung dịch KOH đun nóng.Câu 18: Cho 3, 48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (d ư) và KNO 3, thuđược dung dịch X chứa m gam muối và 0, 56 lít (đktc) hỗn h ợp khí Y gồm N 2 và H2. Khí Y có tỉkhối so với H2 bằng 11, 4. Giá trị của m là A. 16,085. B. 14, 485. C. 18, 300. D. 18,035.Số mol N2=0,025×(22, 8-2):26=0,02; số mol H2=0,005Số mol NH4+=(3, 48:24×2-0,02×10-0,05×2):8=0,01m=3, 48:24×95+(0,02×2+0,01)×74, 5+0,0153, 5=18,035Câu 19: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch ch ứa hai chất tan.Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung d ịch Ba(OH) 2, thu được 2a gamdung dịch Y. Công thức của X là A. KHS. B. NaHSO4. C. NaHS. D. KHSO3.Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung d ịch ch ứa hai ch ất tan =>X làmuối của Natri=>loại Aa+a=2a=>Không có kết tủa=>loại B, DCâu 20: Chia 20, 8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế ti ếp thành hai ph ầnbằng nhau: – Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3 đun nóng, thuđược 108 gam Ag. – Phần hai tác dụng hoàn toàn với H 2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp X gồm hai ancolY và Z (MY HCHO(0, 2);CH3CHO(0, 1)(giải hệ 30x+44y=10, 4 và n2 andehit 0, 254x+2y=1)Gọi h là hiệu suất tạo ete của Z :0, 2 0, 5 (32 − 0, 5 18) + 0, 1h (46 − 0, 5 18) = 4, 52 =>h=0, 6Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 0, 1 mol este X bằng NaOH, thu đ ược m ột mu ối c ủa axitcacboxylic Y và 7, 6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan đ ược Cu(OH) 2 chodung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOCH2CH2CH2OOCH. B. HCOOCH2CH2OOCCH3. C.

Xem thêm: Daftar Kode Pos Di Vietnam, Binh Duong, Vietnam Postal Codes

Xem thêm: Tăng Trưởng Tự Thân ( Organic Growth Là Gì ? Tăng Trưởng Tự Thân (Organic Growth) Là Gì

CH3COOCH2CH2OOCCH3. D. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.Y: HOOH và MZ=76=>C3H6(OH)2=>X : HCOOCH2CH(CH3)OOCHCâu 22: Axit nào sau đây là axit béo? A. Axit axetic B. Axit glutamic C. Axit stearic D. Axit ađipicCâu 23: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm -OH? A. Propan-1, 2-điol B. Glixerol C. Ancol benzylic D. Ancol etylicGlixerol : C3H5(OH)3Câu 24: Cho phản ứng hóa học : NaOH+ HCl NaCl + H 2 OPhản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên? A. 2KOH+ FeCL 2 Fe ( OH ) 2 + 2KCl B. NaOH+NaHCO3 Na 2 CO3 + H 2 O C. NaOH+ NH 4CL NaCl + NH 3 + H 2O D. KOH+ HNO 3 KNO3 + H 2 OCâu 25: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH 3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộNH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung d ịch HNO 3 có pH= 1, còn lại 0, 25 mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là A. 0, 1 B. 0, 4 C. 0, 3 D. 0, 2Sau phản ứng N +8eàN và O2+4eà2O –3 +5 2– 8 a = 0, 1 (1 + ) + 0, 25a =>a=0, 4 4Câu 26: Các dung dịch nào sau đây đều có tác dụng với Al2O3? A. NaSO4, HNO3 B. HNO3, KNO3 C. HCl, NaOH D. NaCl, NaOHAl2O3+6HClà2AlCl3+3H2OAl2O3+2NaOHà2NaAlO2+H2OCâu 27: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên t ố hóa h ọc, Xthuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA ( ZX + ZY = 51 ). Phát biểu nào sau đây đúng? A. Kim loại X không khử được ion Cu 2+ trong dung dịch B. Hợp chất với oxi của X có dạng X 2 O 7 C. Trong nguyên tử nguyên tố X có 25 proton D. Ở nhiệt độ thường X không khử được H 2 OZX+ZY=51; ZY-ZX=11=>ZX=20 (Ca) và ZY=31(Ga)Ca+2H2OàCa(OH)2+2H2; Cu2++2OH–àCu(OH)2Câu 28: Tiến hành các thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2 (b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là A. 2 B.3 C. 5 D. 4Sục khí SO2 vào dung dịch H2S=>SCho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl=>AgClCâu 29: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 :3. Th ủy phânhoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14, 24 gam alanin và 8, 19 gam valin. Bi ếttổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là A. 18, 83 B. 18, 29 C. 19, 19 D. 18, 47Số mol Ala=0, 16 mol và số mol Val=0,07 molSố mol alanin: số mol valin=16:77=>1× 2:1× 2:3× 116=>1× 2:1× 2:3× 4(3+3+4)× kkk=1=>Ala2Val2; Ala2Val2;Ala4Valm=(0, 16-0,07):3*401+(0, 16-(0, 16-0,07):3*4):2*358=19, 19Câu 30: Hòa tan hết 10, 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe 3O4 bằng dung dịch chứa 0, 1 mol H 2SO4và 0, 5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0, 1 mol NO và a mol NO 2 (không cònsản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau:- Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0, 4M, thu được 5, 35 gam một chất kết tủa- Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 20, 62 B. 41, 24 C. 20, 21 D. 31, 86H dư trong dung dịch Y : (0, 5×0, 4-5, 35 :107×3)×2=0, 1 mol +Gọi x, y lần lượt là số mol Fe, Fe3O4 trong hỗn hợp X3x+y=0, 3+a56x+232y=10, 243x+9y+0, 1+a=0, 5+0, 2-0, 1=>x=0, 1 ; y=0,02 và a=0,02m=(0, 1+0,02×3) :2×107+0, 1 :2×233=20, 21Câu 31: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H 2 ( k ) + Br2 ( k ) 2HBr ( k ) Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br 2 còn lại là 0,048 mol/l.Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là A. 8.10 −4 mol/(l.s) B. 6.10−4 mol/(l.s) C. 4.10−4 mol/(l.s) D. 2.10−4 mol/(l.s)V=(0,072-0,048):120= 2.10−4 mol/(l.s)Câu 32: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường A. Na B. Fe C. Mg D. Al2Na+2H2Oà2NaOH+H2Câu 33: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H 3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người talàm cách nào sau đây?A. Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.B. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.C. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.D. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit P +O2 P2 O5 +H2O H 3PO 4Câu 34: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253, 5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảyra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam ch ất r ắn khan. Giá tr ịcủa m là A. 21, 30 B. 8, 52 C. 12, 78 D. 7, 81Ước lượngàNaH2PO4 àNa2HPO4 àNa3PO4 1 1 1 2 120 = 1, 69 Chất rắn gồm Na3PO4 và NaOH dư m 2 (98 − 3 18) + 0, 2535 2 40 = 3m =>m=8, 52142Câu 35: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng với axit teraphtalic với chất nàosau đây? A. Etylen glicol B. Etilen C. Glixerol D. Ancol etylicnHOOCC6H4COOH+nHOCH2CH2OHà(-OHC6H4COOCH2-CH2-O-)n+2nH2OCâu 36: Cho các chất sau : etilen, axetilen, phenol (C 6H5OH) , buta-1, 3-đien, toluen, anilin. Sốchất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là A. 4 B. 2 C. 5 D. 3etilen, axetilen, phenol (C6H5OH) , buta-1, 3-đien, anilinCâu 37: Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s 2 2s 2 2p 6 . Nguyên tố X là A. Ne (Z = 10) B. Mg (Z = 12) C. Na (Z = 11) D. O (Z = 8)X : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 � Z X = 12( Mg )Câu 38: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0, 5 mol), vinylaxetilen (0, 4 mol), hiđro(0, 65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình m ột thời gian, thu đ ược h ồn h ợp khí X có t ỉ kh ốiso với H2 bằng 19, 5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0, 7 mol AgNO 3 trong dung dịch NH3, thu đượcm gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y ph ản ứng t ối đa v ới 0, 55 mol Br 2 trongdung dịch. Giá trị của m là A. 76, 1. B. 92,0. C. 75, 9. D. 91, 8.Số mol khí tạo kết tủa=(0, 5×26+0, 4×52+0, 65×2):39-10,08:22, 4=0, 45Gọi x , y , z lần lượt là số mol axetilen , vinylaxetilen và but-1-in trong Xx+y+z=0, 452x+y+z=0, 7Bảo toàn liên kết pi :2x+3y+2z=0, 5×2+0, 4×3-(1, 55-(0, 5×26+0, 4×52+0, 65×2):39)-0, 55=1=>x=0, 25 ; y=0, 1; z=0, 1=>m=0, 25×240+0, 1×159+0, 1×161=92Câu 39: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH 3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:Chất X Y Z TNhiiệt độ sôi ( C) o 182 184 -6, 7 -33, 4pH (dung dịch nồng độ 6, 48 7, 82 10, 81 10, 120,001M)Nhận xét nào sau đây đúng? A. Y là C6H5OH. B. Z là CH3NH2 C. T là C6H5NH2 D. X là NH3X : C6H5OH (nhiệt độ sôi cao nhất : chất rắn)Y : C6H5NH2 (nhiệt độ sôi cao thứ nhì : chất lỏng)Z, T : khí mà tính bazơ CH3NH2>NH3=>Z là CH3NH2 và T là NH3Câu 40: Cho dãy chuyển hóa sau:X + CO2 + H2O Y + NaOH XCông thức của X là A. NaOH B. Na2CO3 C.NaHCO3 D. Na2O. + CO2 + H 2 O + NaOHX(Na 2 CO3 ) Y(NaHCO3 ) X(Na 2CO 3 )Câu 41: Cho các phản ứng sau: 0(a) C + H 2O(hoi) t (b) Si + dung dịch NaOH → (d) O3 + Ag → 0(c) FeO + CO t 0 t0(e) Cu(NO3 ) 2 t (f) KMnO 4Số phản ứng sinh ra đơn chất là A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. t0(a) C + H 2O(hoi) CO+H2 (b) Si +2NaOH+H2O →Na2SiO3+2H2 (d) O3 +2Ag →Ag2O+O2 0(c) FeO + CO t Fe+CO2 0 0(e) 2 Cu(NO3 ) 2 t 2CuO+4NO2+O2 (f) 2 KMnO 4 t K2MnO4+MnO2+O2Câu 42: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Na2CO3 B. Mg(NO3)2 C. Br2 D. NaOH.Câu 43: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44, 7 gam X thành ba phần bằng nhau:- Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 35, 46 gam kết tủa.- Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7, 88 gam kết tủa.- Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.Giá trị của V là A. 180. B.200. C.110. D. 70.Trong mỗi phần : R2CO3 : 0,04 mol và RHCO3 : 0, 140,04×(2R+60)+0, 14×(R+61)=44, 7:3=>R=18(NH4+)V=(0,04×2+0, 14×2):2=0, 18 lít=180mlCâu 44: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:Khí Cl2 dinh ra thường lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl 2 khô thì bình (1) và bình(2) lần lượt đựngA. dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 đặc. B. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl.C. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch AgNO3. D. dung dịch NaCl và dung dịch H-2SO4 đặc.Bình thứ 1 đựng dung dịch NaCl hấp thụ HCl nhưng không hấp thụ Cl2Cl2+H2O 2H++Cl–+ClO– (1)Sự có mặt Cl- (dung dịch NaCl) làm cân bằng (1) chuyển dịch sang trái làm giảm độ tan Cl2Bình thứ 2 hấp thụ hơi nước.Câu 45: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung d ịch gồm AgNO 3 a mol/l vàCu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45, 2 gam chất rắn Y. Cho Y tác d ụng v ới dung d ịch H 2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 7, 84 lít khí SO 2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảyra hoàn toàn. Giá trị của a là A. 0, 25. B. 0, 30. C. 0, 15. D. 0, 20.Giả sử Y chỉ có a mol Ag : a=45, 2:108=>a=0, 4185a=113:5905a=0, 9576>0, 35×2=>Hỗn hợp X có a mol Ag và (45, 2-108a):64 mol Cua+(45, 2-108a):64×2=0, 35×2=>a=0, 3Câu 46: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) là A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.Proprn : CH3-CH=CH2=>propen có 2 liên kết σC-C và 6 liên kết σC-HCâu 47: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0, 1 mol X tác d ụng v ừađủ với 0, 2 mol NaOH, thu được 17, 7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.Số mol nhóm –COOH=2; Mmuối=177=>Maminoaxit=133 (số lẽ =>số nhóm –NH2 là số lẽ);=>(H2N)xR(COOH)2=133=>R+16x=43=>x=1 và R=27=>X : H2NC2H3(COOH)2=>7HCâu 48: Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây? 0 A. CH 3CHO + H 2 Ni , t CH 3CH 2OH t0 B. 2CH3CHO + 5O 2 4CO 2 + 4H 2O C. CH 3CHO + Br2 + H 2O CH 3COOH + 2HBr D. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH 3 + H 2O CH 3COONH 4 + 2NH 4 NO 3 + 2Ag +1 −1CH 3 C HO + H 2 Ni , t 0 CH 3 C H 2OH =>số oxi hoá giảm xuống=> tính oxi hoáCâu 49: Glucozơ và fructozơ đều A. có công thức phân tử C6H10O5. B. có phản ứng tráng bạc. C. thuộc loại đisaccarit. D. có nhóm –CH=O trong phân tử.Câu 50: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đ ều thu đ ược sản phẩm gồmalanin và glyxin? A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.Ala-Ala-Gly; Gly-Ala-Ala; Ala-Gly-Ala; Gly-Ala-Gly; Gly-Gly-Ala; Ala-Gly-Gly Th.s Hoàng Văn Chung (THPT chuyên Bến Tre)

Chuyên mục: Internet

Rate this post